Pn-Czw 8.00-18.00,
Piątek 8.00-16.00

Rejestracja:
+48 58 556-05-28,
+48 797-838-585

Adres:
Głogowska 11,
80-302 Gdańsk

Kadra

Kierujemy się zasadą, że w opiece nad pacjentami z wadą słuchu ważna jest interdyscyplinarność. Dlatego też zespół naszej PRACOWNI IMPLATÓW SŁUCHOWYCH to różni specjaliści. Współpraca między nimi stanowi podstawę efektywnej pomocy. 

Lekarz – diagnozuje, kieruje na badania, opisuje i interpretuje wyniki badań, dokonuje wstępnej kwalifikacji do implantu słuchowego, dokonuje ustawień procesora mowy.  

Logopeda – ocenia rozwój funkcji słuchowych i stan poziomu językowego, ustala poziom kompetencji komunikacyjnych oraz efektywność rehabilitacji, dokonuje ustawień procesora mowy  

Protetyk słuchu– wykonuje badania słuchu, ocenia skuteczność protezowania słuchu na podstawie wyników i obserwacji reakcji słuchowych, dokonuje ustawień procesora mowy. 

Inżynier kliniczny – ocenia stan techniczny urządzenia, wyjaśnia funkcjonowanie implantu, dokonuje ustawień procesora mowy.

Nasz zespół posiada doświadczenie w pracy z pacjentami implantowanymi zdobyte na szkoleniach oraz w różnych obszarach aktywności zawodowej. Poznajcie naszych specjalistów:

Joanna Bieńkowska

Surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła kurs programowania procesorów dźwięku Medicus Fitting Excellence Course oraz liczne szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi warsztaty oraz zajęcia praktyczne ze studentami we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Jest autorką artykułu Terapia logopedyczna dziecka  rozszczepem podniebienia i niedosłuchem. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojętych zaburzeń językowych ( opóźniony rozwój mowy, SLI), surdologopedii oraz terapii dzieci z rozszczepem podniebienia. Zna i stosuje w praktyce logopedycznej język migowy.

Helena Liwo

Doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, surdologopeda i neurologopeda, protetyk słuchu. Ukończyła Studium Techniki Audiologicznej Politechniki Warszawskiej, Studium Badań Obiektywnych Słuchu przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz kurs programowania procesorów dźwięku Medicus Fitting Excellence Course. Pracuje również jako adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Stale współpracuje z Instytutem Pedagogiki oraz Katedrą Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę zagadnień  komunikacji językowej i jej zaburzeń oraz sytuacji osób niesłyszących w kontekście dyskursu społecznego. Jest tłumaczem języka migowego i instruktorem metody fonogestów. Autorka wielu publikacji dotyczących różnych aspektów komunikacji językowej u osób z wadą słuchu, szczególnie implantowanych, m. in. monografii Głuchota dziecięca – prozodia – komunikacja. Surdopedagogiczne aspekty implantowania.

Andrzej Molisz 

Lekarz, inżynier, doktorant w Katedrze Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z European Institute for ORL Szpitala Saint Augustinus w Antwerpii (Belgia), w którym odbył 3-miesięczny staż. Jego zainteresowania naukowe obejmują protezowanie słuchu, a w szczególności implanty ślimakowe. Jest autorem serii artykułów dotyczących ustawiania procesorów dźwięku implantów ślimakowych. Regularnie aktualizuje swoją wiedzę na konferencjach poświęconych implantom słuchowym. Pacjentów konsultuje w językach polskim, angielskim oraz rosyjskim

Paulina Puża

 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wykształcenie protetyka słuchu zdobyła na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, pracuje w tym zawodzie od 2010r. Ukończyła kurs programowania procesorów dźwięku Medicus Fitting Exellence Course oraz kurs terapii TRT (szumów usznych) – Tinnitus Retraining Therapy. Prowadzi  zajęcia praktyczne ze studentami z zakresu audioprotetyki we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.  Posiada doświadczenie w wykonywaniu badań słuchu zarówno u dzieci, jak i pacjentów dorosłych.

Adam Blekicki (Medicus Care)

Inżynier, absolwent specjalizacji Fizyka w medycynie kierunku Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej. Pracuje w firmie Medicus Sp. z.o.o. na stanowisku Inżynier Kliniczny. Do jego zadań zawodowych należy m.in. współpraca  ze Szpitalami w Gdańsku, Bydgoszczy oraz Olsztynie oraz opieka nad pacjentami z implantami słuchowymi. W ramach współpracy firmy Medicus Care ze Specjalistycznym Ośrodkiem PZG w Gdańsku wspiera zespół pracowni implantów, udziela porad technicznych pacjentom z procesorami mowy Cochlear.

 

Dobre słyszenie jest ważne! Zbadaj słuch.